Erfbelasting en -aangifte
Erfbelasting en -aangifte

Er is belasting verschuldigd over alles wat wordt verkregen krachtens erfrecht. Deze belasting heeft erfbelasting (voorheen successierecht). De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Het tarief van de erfbelasting wordt per schijf vastgesteld. Hoe meer men erft des te meer erfbelasting moet over de top worden betaald.

Het tarief van de erfbelasting bedraagt:

  • voor echtgenoten, geregistreerde partners, kinderen en ongehuwd samenwonenden (mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoen) minimaal 10 procent en maximaal 20 procent;
  • voor kleinkinderen is het tarief minimaal 18 procent en maximaal 36 procent;
  • voor overige erfgenamen is het tarief minimaal 30 procent en maximaal 40 procent;
  • rechtspersonen met een goed doel hoeven geen belasting te betalen. Deze moeten dan wel door de belastingdienst als zodanig zijn erkend.

Er zijn thans nog maar twee tariefpercentages. Het omslagpunt voor het hogere tarief is voor het jaar 2021 bepaald op een bedrag van € 130.000,--.

Verder gelden er voor de erfbelasting nog vrijstellingen:

- echtgenoten/partners € 670.000,--
- kinderen/kleinkinderen € 21.000,--
- gehandicapte kinderen € 63.000,--
- ouders € 50.000,--
- overigen € 2.500,--

 

De aangifte erfbelasting moeten de erfgenamen (of moet de executeur) uiterlijk binnen acht maanden na het overlijden doen. Voor het doen van deze belastingaangifte krijgt een van de erfgenamen automatisch digitaal bericht van de belastingdienst. Er is een digitaal formulier wat moet worden ingevuld en verzonden naar de belastingdienst. Het principe van de aangifte is dat men precies opgeeft wat de bezittingen en schulden op het moment van overlijden waren.

Het kan zijn dat hiervoor taxatierapporten moeten komen, bijvoorbeeld voor huizen of kunstvoorwerpen. Voor de waardering van effecten (aandelen en obligaties) geldt de slotnotering van de dag voor het overlijden zoals vermeld in de officiële prijscourant, uitgegeven door AEX-Data Services. Van bijna alle effecten staat hierin de koers vermeld die de erfgenamen voor het recht van successie moeten opgeven.

De schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zijn aftrekbaar.
Ook de begrafenis- of crematiekosten zijn aftrekbaar. De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar voor het successierecht. Denk hierbij aan de notariskosten, taxatiekosten of de beloning voor de executeur.

Aan de hand van het ingevulde aangifteformulier stelt de belastingdienst de verschuldigde belasting vast.

Bron: KNB

Notaris nodig?
Neem contact met ons op